Letop: deze voorwaarden hebben alleen betrekking op de online verkoop. Voor alle overige activiteiten zijn de algemene voorwaarden van de NVOS van toepassing, hier te downloaden (PDF).

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Paulus Ekelschot Schoen- en Voetencentrum

Vestigingsadres
Straat: Heemskerkerweg 85
Postcode: 1945 TC
Plaats: Beverwijk
Telefoon: 0251-254051

KvK-nummer: 34093751

BTW-nummer: NL804528342B01

IBAN: NL53 RABO 0107374803 t.n.v. P. Ekelschot

Artikel 2. – Begrippen en toepasselijkheid

2.1 Op alle online aanbiedingen, online bestellingen en online overeenkomsten van Paulus Ekelschot Schoen- en Voetencentrum zijn deze Algemene Voorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Tenzij Paulus Ekelschot Schoen- en Voetencentrum zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

2.2 Het accepteren van een online aanbieding, dan wel het doen van een online bestelling, houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

2.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 3. – Aanbiedingen/overeenkomsten

3.1 Alle online aanbiedingen van Paulus Ekelschot Schoen- en Voetencentrum zijn vrijblijvend en Paulus Ekelschot Schoen- en Voetencentrum behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw online bestelling door Paulus Ekelschot Schoen- en Voetencentrum. Paulus Ekelschot Schoen- en Voetencentrum is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Paulus Ekelschot Schoen- en Voetencentrum dit mee binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3.3 Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld.

Artikel 4. – Prijzen en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW.

4.2 Voor transport naar uw opgegeven adres brengen wij geen kosten in rekening bij online bestellingen.

4.3 Voor deze betalingen worden géén extra kosten berekend.

Artikel 5. – Levering

5.1 We verzenden alle online bestellingen uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling, via PostNL, naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt u hiervan via e-mail een bericht. Een bestelling zal echter in principe altijd binnen 4 werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd worden.

5.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

5.3 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

5.4 Levering in gedeelten is toegestaan.

5.5 Wij doen ons best om de website zo up-to-date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Artikel 6. – Reclamatie en retourzending

6.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan heeft u het recht om deze binnen 14 kalenderdagen na ontvangst aan ons te retourneren. Indien binnen deze termijn door Paulus Ekelschot Schoen- en Voetencentrum geen schriftelijke reclamatie is ontvangen, wordt Paulus Ekelschot Schoen- en Voetencentrum geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

6.2 Wij willen u verzoeken om bij een retourzending het retourformulier zo volledig mogelijk in te vullen en met de te retourneren artikelen mee te zenden. Het retourformulier kunt u vinden achterop de pakbon die met uw bestelling is meegeleverd. Bent u deze kwijt, stuur dan een mail naar info@paulusekelschot.nl met een verzoek om een retourformulier.

6.3 Het reeds betaalde bedrag zal binnen 7 werkdagen nadat de bestelling bij ons retour is ontvangen, aan u worden teruggestort. Deze garantie vervalt wanneer:
a. het product gedragen, belopen, gebruikt en/of gewassen is;
b. u zelf hebt getracht een gebrek te herstellen.

6.4 Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is zover redelijkerwijs mogelijk, het product niet gedragen, belopen, gebruikt en/of gewassen is en voorzien is van alle labels.

6.5 De kosten van het retour zenden zijn voor uw eigen rekening.

Artikel 7. – Aansprakelijkheid

7.1 Iedere aansprakelijkheid van Paulus Ekelschot Schoen- en Voetencentrum en van het personeel en de producten van Paulus Ekelschot Schoen- en Voetencentrum voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Paulus Ekelschot Schoen- en Voetencentrum is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

7.2 Paulus Ekelschot Schoen- en Voetencentrum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Paulus Ekelschot Schoen- en Voetencentrum.

7.3 Iedere aansprakelijkheid van Paulus Ekelschot Schoen- en Voetencentrum jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Paulus Ekelschot Schoen- en Voetencentrum verschuldigd is.

7.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van online bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Paulus Ekelschot Schoen- en Voetencentrum dan wel tussen Paulus Ekelschot Schoen- en Voetencentrum en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en Paulus Ekelschot Schoen- en Voetencentrum, is Paulus Ekelschot Schoen- en Voetencentrum niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Paulus Ekelschot Schoen- en Voetencentrum.

Artikel 8. – Overmacht

8.1 Paulus Ekelschot Schoen- en Voetencentrum heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Paulus Ekelschot Schoen- en Voetencentrum gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Paulus Ekelschot Schoen- en Voetencentrum kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. – Privacy

9.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

9.2 Wij plaatsten cookies voor het verzamelen van gegevens ten behoeve van het verkrijgen van inzicht in het surfgedrag van onze klanten. Op deze manier zijn wij in staat om verbeteringen toe te passen op de website Paulus Ekelschot Schoen- en Voetencentrum en zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze gegevens zullen nimmer worden verkocht aan, of worden gebruikt door derde partijen. Wij respecteren de privacy van onze klanten en gaan hier dus ook zorgvuldig mee om.

9.3 Voor meer informatie verwijzen we u graag naar ons Privacybeleid.

Artikel 10. – Diversen

10.1 Indien u aan Paulus Ekelschot Schoen- en Voetencentrum bij een bestelling opgave doet van een adres, is Paulus Ekelschot Schoen- en Voetencentrum gerechtigd aan dat adres alle online bestellingen te verzenden, tenzij u aan Paulus Ekelschot Schoen- en Voetencentrum schriftelijk, bij bestelling of per email opgave doet van een ander adres waaraan u online bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door Paulus Ekelschot Schoen- en Voetencentrum gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Paulus Ekelschot Schoen- en Voetencentrum deze voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Paulus Ekelschot Schoen- en Voetencentrum in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Paulus Ekelschot Schoen- en Voetencentrum vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Paulus Ekelschot Schoen- en Voetencentrum is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Beverwijk, april 2020, Paulus Ekelschot Schoen- en Voetencentrum