Laatste update: dd. 19 april 2018

U mag verwachten dat PAULUS EKELSCHOT SCHOEN- EN VOETENCENTRUM zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw persoonsgegevens. Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De technische en organisatorische maatregelen voor bescherming van persoonsgegevens sluiten hierbij aan. Er zijn passende en commercieel redelijke beveiligingsmaatregelen getroffen om de verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerde toegangen/of wijziging, misbruik, openbaarmaking en vernietiging, waarbij rekening is gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens.

Iedere medewerker is zich bewust van hun verantwoordelijkheid in de veilige omgang met persoonsgegevens en ondersteunt het privacy beleid van PAULUS EKELSCHOT SCHOEN- EN VOETENCENTRUM naar beste weten en kunnen.

Contactgegevens
PAULUS EKELSCHOT
Schoen- en Voetencentrum
Heemskerkerweg 85
1945 TC Beverwijk
0251-254051
info@paulusekelschot.nl

Home

Contactgegevens voor privacygerelateerde vragen:
Daan Ekelschot
0251-254051
daan@paulusekelschot.nl

Doel verwerking persoonsgegevens:
Voor het leveren van goede (preventieve) gezondheidszorg, is het noodzakelijk dat PAULUS EKELSCHOT SCHOEN- EN VOETENCENTRUM hiervoor uw persoonsgegevens, inclusief gezondheidsgegevens, verwerkt. U geeft hiervoor uw toestemming bij de start van onze dienstverlening. Zonder deze toestemming kunnen wij u geen zorg verlenen. Daarnaast is het uw vrije keuze en bepaalt u zelf of wij uw gegevens en onze bevindingen mogen delen met uw huisarts en/of verwijzers. Ook bepaalt u zelf of u toestemming geeft voor het gebruiken van uw gegevens ter evaluatie van de zorg of om u te informeren over relevante producten en/of diensten.

Voor kinderen jonger dan 16 jaar dient de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt toestemming te geven voor verwerking van persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van het leveren van zorg en het leveren van bijbehorende diensten en/of producten, voor het afhandelen van uw declaratie bij uw zorgverzekeraars en uw betaling, voor evaluatie, statistische analyses en kwaliteitsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Via haar website legt PAULUS EKELSCHOT SCHOEN- EN VOETENCENTRUM bezoekgegevens vast ter beveiliging en optimalisering van de website. Tevens wordt dit gebruikt voor analyse van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze analyse geschiedt louter anoniem.

PAULUS EKELSCHOT SCHOEN- EN VOETENCENTRUM neemt geen besluiten louter op basis van geautomatiseerde verwerkingen van uw persoonsgegevens, die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben.

Welke persoonsgegevens
Voor uw consult en/of behandeling bij PAULUS EKELSCHOT SCHOEN- EN VOETENCENTRUM, is het noodzakelijk dat er persoonsgegevens van u worden geregistreerd. U moet hier zelf nadrukkelijk toestemming voor geven. We registreren van u verschillende persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats en contactgegevens, geboortedatum, naam van uw arts en/of verwijzers, naam van uw verzekeraar, type zorgverzekeringspolis en polisnummer, maar ook gevoelige persoonsgegevens over uw gezondheid, lichaamsmetingen zoals bijvoorbeeld voetafdrukken, BSN en indien van toepassing het bankrekeningnummer.

Delen van persoonsgegevens
Behalve uw zorgverlener heeft binnen de PAULUS EKELSCHOT SCHOEN- EN VOETENCENTRUM een beperkt aantal andere personen toegang tot (een deel van) uw persoonsgegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn andere zorgverleners in de praktijk, eventuele waarnemers of stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een overeenkomst met een geheimhoudingsplicht.

PAULUS EKELSCHOT SCHOEN- EN VOETENCENTRUM verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan onderstaande derden indien dit nodig is voor een goede en efficiënte levering van de zorg, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op basis van uw toestemming. Dit vindt alleen plaats in opdracht van en namens PAULUS EKELSCHOT SCHOEN- EN VOETENCENTRUM onder de voorwaarde dat de derde partij deze persoonsgegevens niet voor andere doelen gebruikt. Aan de basis van deze uitwisseling van persoonsgegevens liggen wettelijke bepalingen, (verwerkings)overeenkomsten en/of geheimhoudingsplichten, om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Delen van persoonsgegevens metRedenPersoonsgegevensWijze van overdrachtGrondslag
Huisarts, verwijzerRapportage ter informatieNaam of NAW geboortedatum, BSN, onderzoek en behandelplanTelefonisch, Zorgmail, PostAlleen na uw toestemming
Zorgverzekeraar, VECOZO (veilige communicatie met zorgverzekeraar)Controle op verzekeringsrecht Indienen declaratieNaam of NAW, Geboortedatum, BSN, polisnummer, declaratie zorg, declaratie hulpmiddelVECOZO (rechtstreeks)Zorgverzekeringswet, Wet marktordening gezondheidszorg
Auditors LOOP (Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie)Kwaliteitscontrole van de zorgverlenerSteekproefsgewijze inzage in alle gehele dossiersTer plekke van de zorgverlenerOvereenkomst tussen zorgverlener en LOOP, met geheimhoudingsplicht van de auditor
Stg. SEMH (Auditors Stichting Erkenningsregeling Medische hulpmiddelen)Kwaliteitscontrole van de zorgverlenerSteekproefsgewijze inzage in alle gehele dossiers. Waar toegestaan worden deze dossiers anoniem gemaakt.Ter plekke van de zorgverlener, of in geval van een schriftelijke audit via geanonimiseerde dossiers.Overeenkomst tussen zorgverlener en SEMH, met geheimhoudingsplicht van de auditor
Google AnalyticsAnalyse van bezoekersgedrag op de websiteGegevens van het apparaat waarmee u werkt, klikgedrag, tijdsduurInternetBewerkersovereenkomst tussen zorgverlener en Google

Mogelijk ontvangt PAULUS EKELSCHOT SCHOEN- EN VOETENCENTRUM uw persoonsgegevens van een andere zorgverlener, bijvoorbeeld in verband met een doorverwijzing, second opinion e.d.. We gaan ervan uit dat u hier bij de andere zorgverlener toestemming voor gegeven heeft, registreren deze persoonsgegevens, en nodigen u uit voor een afspraak. Mocht in contact met u blijken dat u geen toestemming heeft gegeven voor overdracht van uw persoonsgegevens en u geen zorg of diensten van PAULUS EKELSCHOT SCHOEN- EN VOETENCENTRUM afneemt, zullen we de registratie van uw persoonsgegevens ongedaan maken.

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met landen buiten de EU, noch aan internationale organisaties.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van zgn. ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van het eerste deel van uw IP-adres, waardoor u niet bent te identificeren) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor PAULUS EKELSCHOT SCHOEN- EN VOETENCENTRUM en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie niet aan derden verschaffen. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Bij het gebruik van de Google Analytics cookies zijn de volgende maatregelen getroffen:
– Een bewerkersovereenkomst met Google is gesloten.
– Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd, voor anonieme verwerking.
– De instelling ‘Gegevens delen’ is uitgezet (met derden).
– Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies, zoals advertentietoepassingen.
– De geanonimiseerde gegevens worden 12 maanden bewaard.

Cookiebeleid
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen. We onthouden bijvoorbeeld via een cookie wat u eerder gedaan hebt op deze website, zodat u dat bij een volgend bezoek niet opnieuw hoeft te doen. Waarom gebruiken wij cookies?
– Om de website beter te laten functioneren.
– Om het gebruik van de website makkelijker te maken.
– Om te meten of bezoekers makkelijk de gewenste informatie kunnen vinden op onze website.

Welke cookies gebruiken we op deze website?
– Sessie cookies; deze zetten we in tijdens uw bezoek en worden automatisch verwijderd zodra u de browser afsluit. Deze sessie cookies bewaren tijdelijk welke onderdelen u tijdens een bezoek bekijkt of welke informatie u in invoervelden invult en stemmen daar de website voor u op af.
– Google Analytics cookies; Via onze website worden cookies geplaatst door Google, als deel van de ‘Analytics-dienst’. Wij gebruiken deze dienst om bezoekersgedrag bij te houden en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Op basis daarvan kunnen we de website vervolgens verbeteren. Het gaat dus niet om het onthouden van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van uw handelingen op de website.

Inschakelen, uitschakelen en verwijderen van cookies
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Bewaartermijn
PAULUS EKELSCHOT SCHOEN- EN VOETENCENTRUM bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of zo lang als de wet bepaalt.

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst zijn wij als zorgverleners verplicht uw medisch dossier tot 15 jaar na beëindiging van de behandeling te bewaren.

Wanneer het niet komt tot een behandelovereenkomst en het niet gaat om medische persoonsgegevens, bewaart PAULUS EKELSCHOT SCHOEN- EN VOETENCENTRUM uw gegevens niet langer dan één jaar.

Privacyrechten
Als u een vraag heeft over inzage, correctie, actualiseren, aanpassen, verwijderen of overdragen van uw persoonsgegevens of u wilt uw toestemming intrekken, dan kunt u het contactformulier sturen via deze link: Contactformulier of stuur een e-mail naar info@paulusekelschot.nl . U kunt gevraagd worden u te legitimeren om te verifiëren dat de informatie aan de juiste persoon wordt verstrekt. PAULUS EKELSCHOT SCHOEN- EN VOETENCENTRUM reageert binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail op uw aanvraag.

Als u vragen heeft over uw privacy of het niet eens bent met de wijze waarop PAULUS EKELSCHOT SCHOEN- EN VOETENCENTRUM uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een e-mail sturen ter attentie van Daan Ekelschot (daan@paulusekelschot.nl), Functionaris Gegevensbeheer. PAULUS EKELSCHOT SCHOEN- EN VOETENCENTRUM brengt u op de hoogte als er onverhoopt iets mis is met uw persoonsgegevens. De Nederlandse autoriteit die toezicht houdt op handhaving van de privacy wetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacybeleid andere websites
Op https://www.paulusekelschot.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Wijzigingen
PAULUS EKELSCHOT SCHOEN- EN VOETENCENTRUM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacybeleid van PAULUS EKELSCHOT SCHOEN- EN VOETENCENTRUM.

Vragen en feedback
PAULUS EKELSCHOT SCHOEN- EN VOETENCENTRUM controleert regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.